Biografi Singkat Imam An-Nawawi

Biografi Singkat Imam An-Nawawi – Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain Syaikhul islam Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi, al-Hafidz, al- Faqih asy-Syafi’i az-Zahid.

Beliau lahir tanggal 10 Muharram Tahun 631 H (1233 M) di Nawa, sebuah kampung di Damaskus ibu kota Suria. Dan beliau meninggal pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H (21 Desember 1277 M) pada usia 45 tahun.

Ayah beliau bercerita kepada Abil Hasan al-‘Atthar, pernah pada tengah malam 27 Ramadhan saat beliau berusia tujuh tahun beliau terjaga dan membangunkan aku, lalu berkata, Ayah! Sinar apa ini yang memenuhi rumah? Maka seluruh anggota keluargaku terjaga tapi kami tidak melihat apapun. Kemudian baru aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar.

Ibnu al-‘Atthar berkata, Syeikh Yasin bin Yusuf al-Marakisyi R.H bercerita kepadaku, saya pernah melihat Syekh Muhyiddin saat berusia 10 tahun di Nawa. Anak-anak tidak senang beliau bermain dengan mereka.

Akhirnya beliau lari dan menangis lalu melantunkan al-Quran saat itu. Maka timbul rasa sayangku kepadanya. Beliau mulanya dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaan.

Kealiman Imam An-Nawawi

Kemudian menginjak usia sepuluh tahun, ayah beliau memasukkan beliau ke madrasah untuk menghafal al-Quran dan mempelajari ilmu Fiqih. Beliau telah hafal al-Quran sebelum beliau baligh. Beliau tinggal di Nawa hingga usia 18 tahun.

Pada usia 19 tahun, ayah beliau membawa beliau mondok di madrasah Rawahiyah di Damaskus. Selama dua tahun mondok, beliau tidak pernah meletakkan lambung beliau ke bumi.

Beliau hafal kitab Tanbih (karya Abu Ishaq asy-Syirazi) kira-kira empat bulan. Sisanya beliau hafal seper empat Muhazzab. Beliau pernah bercerita bahwa setiap hari beliau mempelajari 12 pelajaran kepada para syekh, syarah dan pengshahihan. dua pelajaran kitab al-Wasith dan dua pelajaran dalam al-Muhazzab. Satu pelajaran dalam al-Jama’ baina shahihain. Satu pelajaran dalam Shahih Muslim. Satu pelajaran dalam al-Luma’ karya Ibn Jani. Satu pelajaran dalam Islahil Manthiq karya Ibn Sakit. Satu pelajaran Dalam Tasrif. Satu pelajaran dalam Ushul Fiqih yang terkadang adalah al-Luma’ karya Abi Ishaq, dan terkadang dalam al-Muntakhib karya Fakhruddin. Dan satu pelajaran dalam Asma Rijal. Satu pelajaran dalam Ushuluddin.

Guru-guru Imam An-Nawawi

Dalam bidang Hadits : Ar-Ridha ibn al- Burhan (guru Shahih Muslim), Ibn ‘Abdi Da-im, az-Zein Khalid, Syarfuddin ‘Abdil ‘Aziz, al-Qadhi ‘Imaduddin ‘Abdil Karim bin al- Harastani, Abi Muhammad ‘Abdi Ramhan bin Salim al-Anbari, Abi Muhammad Ismail bin Abi al-Yasar, Abi Zakariya Yahya bin Shairafi, Abi al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin al-Bakri, Syeikh Syamsyuddin Abi al-Faraj ‘Abdirrahman bin Abi ‘Umar, dll.

Dalam bidang ilmu Hadits : Abi an-Niqa Khalid an-Nablusi, Ibn Ishaq bin ‘Isa al-Muradi. Dalam bidang Ushul Fiqh : al-Qadhi Abi al-Fatah at-Taflisi.

Dalam bidang Fiqih : al-Imam Kamaluddin Ishaq al-Maghribi, al-lmam Syamsuddin ‘Abdirrahman bin Nuh al-Maqdisi, ‘Izzuddin ‘Umar bin Asad al-Irbili. Syeikhuna ibn al-‘Atthar bercerita bahwa beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu baik malam maupun siang melainkan hanya menekuni ilmu.

Bahkan dalam perjalanan beliau tetap mengulang-ulang dan menelaah. Ini berlangsung selama enam tahun. Kemudian beliau menyibukkan diri dengan mengarang dan menasehati umat Islam.

Beliau adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu dalam berbagai macam ilmu. Beliau menguasai hadits Rasulillah SAW serta mengetahui mana yang shahih, dha’if, lafaz-lafanya yang gharib dan pakar menggali hukum Fiqih di dalamnya.

Beliau juga menguasai mazhab, qaidah-qaidah dan ushulnya, dan pendapat-pendapat sahabat dan tabi’in, perselisihan ulama dan kesepakatan mereka. Dan beliau menempuh jalan ulama salaf.

Beliau menghabiskan waktu beliau dalam berbagai ilmu dan merberikannya.

Karya Imam An-Nawawi

Karya-karya beliau : al-Minhaj Syarah Muslim, al-Adzkar, Riyadhussalihin, al-Arba’in dalam bidang hadits.

Al-Irsyad dalam bidang ilmu hadits. At-Taisir, al-Mubhamat, at-Tahrir, al-‘Umdah, al- Idhah, al-Ijaz, at-Tibyan, al-Fatawa, ar-Raudhah, al-Minhaj, al-Majmu Syarah Muhadzab. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang lain sehingga beliau tidak sempat menikah karena kesibukan beliau ini.

Beliau adalah orang yang teguh amar ma’ruf nahi munkar dijalan Allah, beliau tidak peduli celaan pencela.

Beliau berani berhadap-hadapan mengkritisi para raja dan orang-orang dzalim. Jika beliau uzur, maka beliau akan mengkritisi melalui surat.

Seperti yang berkenaan dengan hukum penyitaan atas dua taman di Suriah ketika Damaskus kedatangan penguasa dari Mesir, dari Raja Bibiris, setelah mereka dapat mengusir pasukan Tartar.

Maka wakil (pejabat) baitul maal menyangka bahwa kebanyakan dari taman-taman yang berada di Suriah adalah milik negara), lalu raja memerintahkan untuk memagarinya dan menyitanya. lalu orang-orang melaporkan hal itu kepada Imam An-Nawawi di Daarul Hadits.

Kemudian beliau menulis surat kepada sang penguasa yang isinya adalah, Kaum muslimin merasa dirugikan atas adanya penyitaan hak milik mereka.

Oleh karena itu, mereka menuntut supaya hak milik mereka dikembalikan. Dan penyitaan ini tidak dihalalkan oleh seorang ulama pun dari kalangan kaum muslimin.

Karena barangsiapa yang di tangannya ada sesuatu maka dialah pemiliknya. Tidak boleh seorang pun merampasnya dan tidak dibenarkan menjadikannya sebagai status miliknya. Maka marahlah sang penguasa terhadap nasihat yang ditujukan kepadanya.

Dia lalu memerintahkan supaya gaji syaikh itu dihentikan dan dicopot dari jabatannya. Akan tetapi orang-orang mengatakan bahwa syaikh itu tidak mendapat gaji dan tidak pula mempunyai jabatan.

Akhirnya ketika penguasa itu memandang bahwa tidak bermanfaat lagi surat-menyurat, maka dia pergi sendiri untuk menemui Imam Nawawi dan hendak mengumpatnya habis-habisan dan dia ingin mengamuknya.

Akan tetapi Allah memalingkan hati penguasa itu dari berbuat yang demikian dan melindungi Imam An-Nawawi dari hal semacam itu. Bahkan penguasa itu kemudian mencabut penyitaan dan manusia pun dilepaskan Allah dari kejahatannya.

Ibn al‘Atthar berkata, beliau telah sampai kepada tiga tingkatan yang bila seseorang memiliki satu saja dari ketiganya maka orang-orang akan datang memuliakannya. Tingkatan pertama ilmu. Yang kedua zuhud. Yang ketiga amar makruf nahi munkar.

Tinggalkan komentar